Museu del Calçat Jose María Amat Amer

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (*LSSICE) a continuació es detallen les dades identificatives de l'entitat:

El responsable d'aquesta pàgina web és: Fundació Museu del Calçat., C.I.F. G03753209 i domicili social en Av. de *Chapí, 32 ,03610, ELDA (ALACANT)

També pot contactar amb nosaltres a través del número de telèfon Núm. 965 383 021 o a través de la següent direcció d'e-mail: info@museocalzado.com.

La present web té per objecte donar a conéixer i divulgar el Museu del Calçat d'Elda, i tot el relacionat amb la Indústria i Cultura del Calçat. Els preus dels productes i serveis que s'ofereixen a través de la web estan indicats en cadascun d'ells, i estan gravats amb els impostos que li corresponen a Fundació Museu del Calçat, en funció de la seua activitat.

El present avís legal regula l'ús del lloc web: www.museocalzado.com

I.- Usuaris

L'accés i/o ús de la botiga atribueix a qui el realitza la condició d'usuari, acceptant, des d'aqueix mateix moment, plenament i sense cap reserva, les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que, en el seu cas, complementen, modifiquen o substituïsquen les Condicions Generals en relació amb determinats serveis i continguts de la botiga.

L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb Fundació Museu del Calçat o qualsevol de les seues delegacions.

 

II.- Ús de la pàgina web, els seus serveis i continguts

L'usuari es compromet a utilitzar la botiga i els seus serveis i continguts sense contravindre la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit, l'ús de la web amb finalitats il·lícits o lesius contra Fundació Museu del Calçat o qualsevol tercer, o que, de qualsevol forma, puguen causar perjudici o impedir el normal funcionament de la web.

Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...), es prohibeix:

- La seua reproducció, distribució o modificació, llevat que es compte amb l'autorització dels seus legítims titulars o resulte legalment permés. Qualsevol vulneració dels drets de Fundació Museu del Calçat o dels seus legítims titulars sobre aquests.

- La seua utilització per a tota mena de finalitats comercials o publicitàries, diferents dels estrictament permesos.
- Qualsevol intent d'obtindre els continguts de la web per qualsevol mig diferent dels que es posen a la disposició dels usuaris així com dels quals habitualment s'empren en la xarxa, sempre que no causen cap perjudici a la web.

III.- Responsabilitat de l'usuari per danys i perjudicis

L'ús de la web es realitzarà sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'usuari. Aquesta responsabilitat s'estendrà a l'ús, per part de l'usuari o de qualsevol tercer, de qualssevol contrasenya o similars assignades per a l'accés a la web o a qualssevol dels seus serveis.

Sense perjudici de l'anterior, Fundació Museu del Calçat es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés al web, a aquells usuaris que incomplisquen aquestes condicions generals, o les particulars que en cada cas els siguen aplicable.

IV.- Modificació unilateral

Fundació Museu del Calçat podrà modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho considere oportú, l'estructura i disseny de la web, així com modificar o eliminar, els serveis, els continguts i les condicions d'accés i/o ús de la web.

V.- *Hiperenlaces

Les persones o entitats que pretenguen realitzar o realitzen un *hiperenlace des d'una pàgina web d'un altre portal o botiga d'internet a qualsevol de les pàgines de la botiga Fundació Museu del Calçat, hauran de sotmetre's a les següents condicions:

- No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis ni continguts de la botiga Fundació Museu del Calçat.
- No s'establiran *deep-links, ni enllaços *IMG o d'imatge, ni *frames amb les pàgines de la botiga sense la prèvia autorització expressa de Fundació  Museu del Calçat.
- No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de la botiga ni sobre els serveis o continguts d'aquest.
- Excepte aquells signes que formen part del "*hiperenlace", la pàgina web en el qual s'establisca no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Fundació Museu del Calçat, excepte autorització expressa d'aquest.
- L'establiment del "*hiperenlace" no implicarà l'existència de relacions entre Fundació Museu del Calçat i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitze, ni el coneixement i acceptació de Fundació Museu del Calçat dels serveis i continguts oferits en aquest portal.
- Fundació Museu del Calçat no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic en la pàgina web o portal des del qual es realitze el "*hiperenlace" ni de les informacions i manifestacions incloses en aquestes.

Qualsevol "*hiperenlace" a la botiga s'efectuarà a la seua pàgina principal o pàgines principals de les seccions que conté.

La botiga posa a la disposició dels usuaris connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la cerca d'informació, continguts i serveis en Internet, sense que en cap cas puga considerar-se un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita d'aquests. Fundació Museu del Calçat no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.

Fundació Museu del Calçat no assumeix cap mena de responsabilitat, ni tan sols de manera indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que pogueren derivar-se de l'accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferits en els llocs web no gestionats per Fundació Museu del Calçat i que resulten accessibles a través de la botiga.

VI.- Exclusió de garanties i responsabilitat

Fundació Museu del Calçat no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren portar causa de:

- La mancada disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web i/o dels seus serveis o continguts.
- La falta d'utilitat, adequació o validesa de la web i/o dels seus serveis o continguts per a satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
- L'existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
- La recepció, obtenció, emmagatzematge, difusió o transmissió, per part dels usuaris, dels continguts.
- L'ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats o a l'ordre públic, de la web, els seus serveis o continguts, per part dels usuaris.
- La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris de la web.
- L'incompliment per part de tercers de les seues obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de la web.

VII.- Duració

La duració de la prestació del servei de la web i dels serveis és de caràcter indefinit.

Sense perjudici de l'anterior, Fundació Museu del Calçat es reserva el dret per a, interrompre, suspendre o acabar la prestació del servei de la Web o de qualsevol dels serveis que l'integren, en els mateixos termes que es recullen en la condició quarta.

VIII.- Propietat intel·lectual

Tots els continguts de la botiga, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara en avant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual de Fundació Museu del Calçat o de tercers, sense que puguen entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la botiga.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Fundació Museu del Calçat o tercers, sense que puga entendre's que l'accés a la botiga atribuïsca cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es puga realitzar amb els continguts de les seues pàgines web ni encara citant les fonts, excepte consentiment per escrit de Fundació Museu del Calçat.

A l'efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considere que s'ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d'un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a Fundació Museu del Calçat indicant:

- Dades personals de l'interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l'interessat, haurà d'indicar la representació amb la qual actua.
- Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seua ubicació en la web.
- Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual.
- Declaració expressa en la qual l'interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

IX.- Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.

Fundació Museu del Calçat i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals d'Alacant per a quantes qüestions pogueren suscitar-se o accions exercitar-se derivades de la prestació del servei de la web i dels seus serveis i continguts i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment de l'ací establit.